"ตรงที่มันเห็นเอง เห็นไตรลักษณ์เอง โดยไม่ต้องคิดนำนั้น ตรงนั้นเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ถ้ายังต้องคิดนำ โน้มนำให้เห็นอยู่ ยังไม่ขึ้นวิปัสสนา แต่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆ ใช้ไม่ได้ แค่ดีกว่าคนไม่รู้สึกตัวเท่านั้น แต่ไม่บรรลุมรรคผลหรอก" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610505B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610505B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07