ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเอง เหมือนกับของภายนอก มาดูเจตสิก อย่างความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลาย เรียกว่าเจตสิก สุข ทุกข์ ดี ชั่ว เกิดแล้วก็ดับ สุข ทุกข์ ดี ชั่ว ก็บังคับไม่ได้ เป็นของถูกรู้ถูกดู แค่มีใจเป็นผู้รู้ผู้ดู เราก็จะเดินปัญญาได้ เราจะแยกขันธ์ได้ พอแยกขันธ์ได้แล้ว ขันธ์แต่ละขันธ์จะแสดงไตรลักษณ์ให้เราดู รูปก็แสดงไตรลักษณ์ เวทนาก็แสดงไตรลักษณ์ สัญญา สังขารก็แสดงไตรลักษณ์ สุดท้ายคือตัวจิตก็แสดงไตรลักษณ์ ตัวรูป ตัวเจตสิก ยังไม่ถึงตัวจิต จิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด นี่แสดงไตรลักษณ์ ห้ามไม่ได้ สั่งไม่ได้ บังคับไม่ได้ นี่แสดงอนัตตา เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้แล้วก็ดับ เป็นผู้คิดแล้วก็ดับ นี่แสดงอนิจจัง เวลาเราภาวนา เราจะต้องภาวนาจนกระทั่งสามารถเห็นได้ ว่าตัวกาย ตัวรูป ตัวเจตสิก ตัวจิตล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ แล้วมันจะวางๆ เป็นลำดับไป หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 กันยายน 2563 ไฟล์ 630905 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630905.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07