ถ้ารู้สึกตัวเป็น จิตมันจะหลุดออกจากโลกของความคิด มันจะรู้สึก อยู่กับปัจจุบันได้ เวลาร่างกายเคลื่อนไหว มันจะเห็นเลย ร่างกายที่เคลื่อนไหว มันถูกรู้ถูกดู จิตเป็นคนรู้ คนดู ความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นในใจ นั่นก็เป็นของถูกรู้ถูกดู จิตเป็นคนดู เห็นอย่างนี้ได้ ก็จะเจริญปัญญาได้ ถ้าใจยังหลงอยู่ในความคิด ไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริง เพราะการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่การคิด ความคิดมันปิดบังความจริง การเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงนั้น เป็นการเห็น จิตมันถอนตัวออกมาเป็นผู้ดู เป็นผู้เห็น เห็นร่างกายทำงาน เห็นจิตใจทำงาน ดูเหมือนมันดูคนอื่น หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 4 มีนาคม 2563 ไฟล์ 630304 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630304.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07