"ความสุขของเราอิงอาศัยคนอื่น อิงอาศัยสิ่งอื่น แล้วเราก็วิ่งหาความสุขตลอดชีวิต แต่วิ่งหาของไม่เที่ยง มันถึง หยิบได้ก็หลุดมือไปทุกที วิ่งหาของซึ่งเอาไว้ไม่ได้อย่างนี้ โง่หรือฉลาด ฉะนั้นอย่าหลงโลกนะ โลกมันหลอกคนโง่ มันหลอกให้เราหลงผิดสำคัญผิด ภาวนาไป ดูของจริงจนหายโง่ เห็นมันเป็นของโลก แล้วคืนโลกมันไป ใจมันจะคลายความยึดถือ แล้วปล่อยวางได้ ก็ไม่ทุกข์" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610204A

Direct download: 610204A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07