โยมถามหลวงพ่อ เวลาที่ปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าแน่น แน่นเพราะจงใจดู ตั้งใจมากไปก็จะแน่น เปลี่ยนใหม่ มาคอยอ่านความรู้สึกตัวเองไป ใจเราสุข รู้ ใจเราทุกข์ ก็รู้ ใจเราโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมา ก็รู้ คอยรู้ตามไปเรื่อยๆ ไม่จ้องไว้ ถ้าจ้องไว้จะแน่น --- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 31 สิงหาคม 2562 ไฟล์ 620831B ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620831B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07