เรียนมาลงมาที่จิตนี่เอง ก็จะเข้าใจธรรมะทั้งหมด เมื่อไรรู้ความจริง หยาบหน่อย ก็มีกาย มีขันธ์ ๕ ถ้าถึงขั้นละเอียดสุดท้ายเลย ก็คืออยู่ที่จิตดวงเดียว เห็นขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา ก็เป็นพระโสดาบัน เห็นจิตไม่ใช่เรา ขันธ์ ๕ ก็ไม่เป็นเรา ก็เป็นพระโสดาบัน ปล่อยวางจิตได้ดวงเดียว ก็คือปล่อยวางขันธ์ ๕ ทั้งหมด ปล่อยวางโลกทั้งโลกทั้งหมด เป็นพระอรหันต์ กุญแจของการปฏิบัติ อยู่ที่จิตนี่เอง หลวงปู่มั่นถึงบอก “ได้จิต ก็ได้ธรรม เสียจิตไป ก็เสียธรรมะไป” ถ้าตีเคล็ดลับของคัมภีร์อันนี้ไม่แตก ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นี่คือตัวกุญแจที่จะไขเปิดพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ในตู้ พระไตรปิฎกอยู่ในจิตเรานี่เอง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611230B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611230B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07