อาศัยความอดทน ค่อยๆ เรียน ค่อยๆ รู้ ค่อยๆ สังเกต ยกระดับตัวเองขึ้นไปเป็นลำดับ ๆ ก่อนจะเป็นพระอริยะ ก็เป็นปุถุชนมาทุกคน ก่อนกิเลสจะเบาบาง กิเลสก็หนามาแล้ว ขนาดพระพุทธเจ้าเรา ยังเคยตกนรกมาแล้วเลย เมื่อก่อนท่านก็มีกิเลส เหมือนที่เราตอนนี้มีกิเลส ท่านต่อสู้ อดทน ท่านค้นคว้า หาวิธีพ้นจากกิเลสได้ แล้วเอามาบอกเรา เราง่ายกว่าท่าน ท่านเป็นคนค้นคว้า ยาก -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 3 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620303B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620303B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07