"กรรมเป็นตัวชี้ขาด ใครก็ช่วยเราไม่ได้ ฉะนั้นต้องช่วยตัวเอง กรรมชั่วไม่ทำ กรรมดีทำไว้ ฝึกจิตให้ผ่องแผ้วไปเรื่อยๆ ผ่องแผ้วด้วยสมถะ มันก็ผ่องแบบหนึ่ง ผ่องแผ้วด้วยวิปัสสนา ก็แบบหนึ่ง ผ่องแผ้วด้วยมรรคด้วยผล ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง ไม่เหมือนกัน ค่อยๆ ฝึก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610203B

Direct download: 610203B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:30am +07