"ถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆ กิเลสเล็กกิเลสน้อย ปล่อยไว้ไม่ได้ จะมาผัดผ่อนต่อรองกับกิเลส ทำไม่ได้ ความเผลอเพลิน ก็พาเราไปเกิดได้แล้ว มันเพลิน ๆ ใจมันเป็นบุญเป็นกุศล มีความสุข ไปสุคติได้ แต่ว่าไปนิพพานไม่ได้" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611103A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611103A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07