"เราจะฝึกจิตใจ ๒ อย่าง อันหนึ่ง ให้จิตใจมีความสงบสุข มันจะได้มีกำลัง อีกอันหนึ่ง ก็คือฝึกจิตใจให้เกิดปัญญา จิตใจจะมีปัญญาได้ ต้องมีสมาธิชนิดที่เรียกลักขณูปนิชฌาน ต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้ ส่วนจิตใจที่สงบสุข ใช้อารัมมณูปนิชฌาน สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียว เป็นสมถะกรรมฐาน งั้นอันหนึ่งเป็นเป็นสมถะกรรมฐาน อันหนึ่งเป็นเป็นวิปัสสนากรรมฐาน" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610203A

Direct download: 610203A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07