คำถามในการปฏิบัติแทบจะไม่จำเป็นเลย ถ้าเราดูสภาวะของตัวเองได้ คำถามทั้งหลายที่จำเป็น ก็คือคำถามที่ว่า "จะรู้สภาวะได้อย่างไร" สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน สิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนก็คือ เราจะปฏิบัติอย่างไร เราจะรู้สภาวะได้อย่างไร พระพุทธเจ้าก็ทำหน้าที่ตรงนี้เท่านั้นเอง สอนให้เรารู้วิธีปฏิบัติ การปฏิบัติก็คือหัดรู้สภาวะไป พอท่านสอนอย่างนี้แล้ว หน้าที่ที่เหลือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเดินด้วยตัวเอง อย่าเกาะแข้งเกาะขาอาจารย์ แล้วคอยถามทั้งวัน อย่าเกาะกระทั่งจีวรพระพุทธเจ้า ถึงไปเกาะชายจีวรพระพุทธเจ้า ก็ไม่ทำให้บรรลุมรรคผล ต้องอ่านใจตัวเองให้ออก ถึงจะบรรลุมรรคผลได้ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 26 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630226 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630226.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07