เวลาจะตาย ความเจ็บปวดมันจะรุนแรง มันรุนแรงถึงขนาดตายเลย เพราะอย่างนั้นมันจะรุนแรง ถ้าเราไม่เคยฝึก เวลาจะตายจะทุรนทุราย เวลาจิตทุรนทุราย ทุคติเป็นที่หวังได้ พระพุทธเจ้าใช้คำนี้ "เวลาจิตเราเศร้าหมอง ทุคติเป็นที่หวังได้" ก็จะไปเกิดเป็นเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน สัตว์นรก มีสี่ที่ให้ไป แต่ถ้าจิตเราเป็นกุศลอยู่ สุคติก็เป็นที่ไป วันนี้สอนให้เตรียมไปสุคติ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 26 พฤศจิกายน 2563 ไฟล์ 631126 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631126.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07