ถ้าเราเรียนรู้จิตตนเอง เราจะแตกฉานในอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เราจะเข้าใจแตกฉานว่าทั้งหมดไม่ใช่เรา ถ้ามองในมุมของขันธ์ 5 เราก็จะเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขันธ์ 5 นี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนกัน จิตที่ไปรู้ขันธ์ 5 ก็ไม่ใช่ตัวเรา ของเรา ได้จิต ก็คือได้กุญแจที่จะไขไปเรียนธรรมะ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 25 สิงหาคม 2562 ไฟล์ 620825 ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620825.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07