"กรรมฐานที่เราฝึก ฝึกเพือให้เราเห็นความจริงของร่างกาย จิตใจนี้ เท่านี้เอง คือสิ่งที่เราจะเรียนกัน กรรมฐาน ไม่ใช่มีแค่ว่าจะฝึกให้จิตสงบ ให้จิตมีความสุข ให้จิตดี อันนั้นตื้นเกินไป ไม่ได้ฝึกเพื่อเอาดี เอาสุข เอาสงบ แต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนาม กายใจ ถ้าเราเห็นความจริงของรูปนาม กายใจ เราจะไม่ทุกข์ เห็นความจริงของกาย ก็จะไม่ทุกข์เพราะกาย เห็นความจริงของใจ ก็จะไม่ทุกข์เพราะใจ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610825A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610825A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07