บางคนก็มีต้นทุนแล้ว เขาเจอครูบาอาจารย์ เขาต่อยอดได้ด้วยความพากเพียร เขาก็ได้ผลเร็ว หลวงพ่อพูดมีหลายเงื่อนไขนะ มีกรรมเก่าที่ดี มีบุพกรรมที่ดี มีต้นทุนสูง ทำบุญมาดีได้เจอครูบาอาจารย์ ได้ฟังธรรม มีศรัทธาในท่านที่ควรศรัทธา (2) พวกเราแต่ละคนนี่ถือว่ามีต้นทุนมาแล้ว คนในโลกมีตั้งกี่พันล้าน คนที่สนใจธรรมะมีกี่คน แล้วคนที่สนใจธรรมะเข้าวัดมานี่มาเพื่อฟังธรรม มีสักกี่คน ส่วนใหญ่มาทำบุญ ที่มากกว่าทำบุญก็คือไปหาความเฮง ไปหาเลข หาเบอร์ หาหวย หาโชคลาภ ไปขอพร ฉะนั้นเราเข้าวัดมาเอาธรรมะไป เอาธรรมะไปเพื่อลงมือปฏิบัติ แล้วปฏิบัติให้เต็มที่ ตั้งแต่ตื่นจนหลับ ยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิด กับเวลานอนหลับ แล้วถ้าเราปฏิบัติให้มากพอ ตอนหลับเวลาฝันร้ายขึ้นมา สติจะเกิดในฝัน สติจะเกิดได้เอง หรือถ้าเราชำนาญในการปฏิบัติ มีสติจริงๆ นอนหลับอยู่ เราจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ตัวตลอดเลยแต่ไม่ตื่น จะเห็นร่างกายมันพลิก รู้ตลอดได้ เราพยายามฝึกธรรมะให้สมควรแก่ธรรม -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ 630705 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630725.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07