"หลวงพ่อย่อวิปัสสนากรรมฐาน รวมทั้งการฝีกสมาธิ ทั้งฝึกวิปัสสนา ทั้งฝึกสมาธิ รวบลงมาเหลืออยู่ในจุดเดียวที่จะช่วยพวกเราให้ง่ายขึ้น ก็คือ ให้มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ให้ย่นย่อลงกว่านั้นอีกก็คือ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วจิตเคลื่อนไป คอยรู้ทัน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไฟล์ 610224A แผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610224A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07