"เราเชื่อเรื่องกรรม เรื่องผลของกรรม ถือว่าการกระทำของเราเอง จะส่งผลให้เราเอง ฉะนั้น อย่างเราพากเพียรภาวนา เพื่อความพ้นทุกข์ ผลมันก็เป็นความพ้นทุกข์ เราพากเพียร วิ่งหาโลกหากิเลส ผลมันก็เป็นความทุกข์ขึ้นมา เราต้องรู้จักเรื่องกฎของกรรม แล้วก็รู้เรื่องของอริยสัจ รู้ว่าทุกข์คือ รูปนาม ขันธ์ ๕ เนี่ย ที่เราอยากพ้นทุกข์ อยากพ้นทุกข์ พ้นทุกข์ที่แท้จริงคือพ้นจากรูปนาม ขันธ์ ๕ นี่เอง" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601223B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601224A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07