ดูกาย ดูใจบ่อย ๆ ให้เห็นความจริงของกายของใจ เดี๋ยวเราก็ละความเห็นผิดได้ แล้วศีลของเราก็จะดีขึ้นมา ค่อยๆ ฝึกไป อยากเป็นพระโสดาบัน แต่ไม่รักษา ไม่สร้าง ไม่พัฒนาคุณสมบัติของพระโสดาบัน มันก็เป็นไม่ได้ เหมือนถ้าเราอยากเป็นเทวดา เราก็ต้องมีคุณสมบัติของเทวดาก่อน พอมีคุณสมบัติแล้ว เราก็จะได้ไปเป็นเทวดา -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620223B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620223B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07