"เพราะหลงเก่ง ถึงได้เป็นสัตว์เดรัจฉาน พยายามรู้สึกตัวเรื่อย ๆ จะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน มีสติคุ้มครองรักษาจิตไป ได้เป็นเทวดา ได้เป็นมนุษย์ มีอยู่ ๒ ภูมิ ที่พวกเราจะไปอยู่ได้ คือ เป็นเทวดากับมนุษย์ ถ้ามีฌาน ก็มีโอกาสได้ ๓ ภูมิ คือเทวดา พรหม แล้วก็มนุษย์ เป็นได้ ถ้ามีแต่กิเลสเยอะแยะ ตายไปด้วยอำนาจกิเลส ก็ไปอบาย" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611223B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611223B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07