พวกเราชาวพุทธอย่าไปคิดว่านิพพานไกลเกินไป ถ้าไม่รู้วิธีน่ะไกล เราก็เที่ยวร่อนเร่เดินทางในสังสารวัฏเรื่อยๆ ไป ไม่รู้ว่าตั้งต้นจากที่ไหน ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหน ร่อนเร่เหมือนลูกไม่มีพ่อมีแม่ ไม่รู้ว่าบ้านเราอยู่ที่ไหน พระพุทธเจ้าท่านค้นคว้ามา ท่านรู้วิธีิปฏิบัติ อยู่ที่การพัฒนาจิตใจของนี่แหละให้เกิดปัญญา ท่านถึงสอนว่า บุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ไม่ใช่ด้วยศีล ไม่ใช่ด้วยทาน ไม่ใช่ด้วยสมาธิ แต่ด้วยปัญญา ปัญญาแบบไหนทีีทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในกายในใจนี้แหละ ไม่ใช่ปัญญาเรื่องอื่น กายนี้เป็นตัวทุกข์ ใจนี้เป็นตัวทุกข์ เราไม่เห็น เราก็เลยเข้าไปยึดมัน เห็นว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา

ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ วันที่ 23 ต.ค. 2556

Direct download: 561023.mp3
Category:general -- posted at: 9:00am +07