"จิตใจโดยตัวของมันเอง ไม่มีรูปร่าง จิตเป็นนามธรรม แต่เราสามารถเห็นว่าจิตเกิดดับได้ โดยผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกับจิต สิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกับจิตมีชื่อเรียกว่า เจตสิก จิตกับเจตสิกเป็นของที่เกิดขึ้นร่วมกันเสมอ เมื่อใดมีจิต เมื่อนั้นต้องมีเจตสิก เมื่อใดมีเจตสิก เมื่อนั้นก็ต้องมีจิต" --พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610422 ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610422.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07