เรามีสติรู้ร่างกายยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด ถ้ารู้เป็นก็จะเห็นร่างกายนี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าเห็นใจมันคิด เราก็รู้ทันไป ใจมันคิดได้เอง ใจมันก็เป็นอนัตตา มันคิดได้เอง หรือเวลามันคิดแล้วมันจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ เราก็สั่งไม่ได้ ตรงที่เราสั่งไม่ได้ เราเลือกไม่ได้ นั่นก็คืออนัตตา ความสุขเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป ความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป อันนี้ก็คืออนิจจัง ไตรลักษณ์มันจะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลา เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไป หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 22 พฤศจิกายน 2563 ไฟล์ 631122 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631122.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07