"ความพ้นทุกข์ เราจะพ้นตอนพ้นกิเลส บรรลุพระอรหันต์ ความดับสนิทแห่งทุกข์ คือตอนที่ขันธ์มันแตก ถึงพระนิพพาน ฉะนั้น ถ้าเราพ้นทุกข์ได้ มันก็ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ได้ จุดสำคัญ คือต้องลดละกิเลสไปเรื่อยๆ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611020A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611020A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07