การที่ท่านสอน ปฏิจจสมุปบาท สอนเพื่อให้เห็นความจริง ว่ากระบวนการเกิดความทุกข์นั้นเกิดจากเหตุปัจจัยสืบเนื่องกันมา ต่อเนื่องกันมา ไม่มีอะไรที่บังคับได้ สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้น เพราะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงมี ไม่มีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงไม่มี ตลอดสายของการปฏิบัติ ไม่มีตรงไหนเป็นเราสักที่เดียวเลย มีแต่ความหลงผิด

พระธรรมเทศนาสำหรับผู้เริ่มต้น ที่สวนสันติธรรม โดยหลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชโช

Direct download: 540520.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07