ถ้าเราสะสมกิเลสไว้เยอะ เราก็ต้องสู้หนักหน่อย ถ้ากิเลสน้อย มันก็ไม่ต้องสู้รุนแรง ถ้าสะสมอินทรีย์แก่กล้า โดยเฉพาะปัญญาแก่กล้า จะได้ผลเร็ว เรียกขิปปาภิญญา บรรลุเร็ว บางคนสะสมบารมีมาน้อย สะสมปัญญาน้อย ศรัทธาเยอะ วิริยะเยอะ แต่ปัญญาไม่มาก ก็จะใช้เวลาเยอะ ถ้าเดินด้วยศรัทธา ด้วยวิริยะ ก็ใช้เวลามากหน่อย ถ้าปัญญาแก่กล้า เดินด้วยปัญญาก็ไปได้เร็ว -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 19 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620219A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620219A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07