สมาธิที่เราใช้เดินปัญญาจริงๆ เป็นสัมมาสมาธิประกอบด้วยสติ แยกออกเป็นสองกลุ่มย่อย อันที่หนึ่ง จิตเป็นหนึ่ง-อารมณ์เป็นหนึ่ง มีสติระลึกรู้อยู่ที่ตัวอารมณ์ อารมณ์เป็นพระเอก แต่ว่ามีสติ ไม่หลงอยู่กับอารมณ์ มีจิตที่เป็นหนึ่ง มีอารมณ์ที่เป็นหนึ่ง สมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อน ... สมาธิที่ดีอีกชนิดหนึ่ง จิตเป็นหนึ่ง มีอารมณ์เป็นแสนเป็นล้าน จิตเป็นหนึ่ง คือจิตเป็นคนดู แล้วเห็นอารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป ตัวที่เป็นพระเอก คือตัวจิตไม่ใช่ตัวอารมณ์ จิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดู เห็นอารมณ์ทั้งหลายผ่านมาผ่านไป ตรงนี้เอาไว้ทำวิปัสสนา ฉะนั้นเราต้องเรียน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 19 ธันวาคม 2563 ไฟล์ 631219 ซีดีแผ่นที่ 88 ถ้าเราไม่ได้ฝึกสมาธิให้ดี เราไม่มีสมาธิที่ถูกต้อง เราไปเจริญวิปัสสนาทำไม่ได้จริงหรอก

Direct download: 631219.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07