การภาวนาเบื้องต้นเลย หัดรู้จักสภาวธรรมให้ได้ สิ่งที่เรียกว่าสภาวธรรมก็มีรูปธรรม นามธรรม สภาวธรรมอีกอันหนึ่งคือตัวนิพพาน ถ้าแยกละเอียดออกไป ตัวนามธรรมก็แยกได้ 2 ส่วน จิตกับเจตสิก นิพพานยกไว้ พวกเราไม่เห็น สิ่งที่เราเห็นก็คือรูปธรรม นามธรรม หรือจิต เจตสิก รูป 3 อย่างนี้จะสอนไตรลักษณ์เรา สิ่งอื่นจะไม่สอนไตรลักษณ์เรา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 18 มกราคม 2563 ไฟล์ 630118A ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630118A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07