การอ่านการฟังธรรมะ เป็นปัญญาของครูบาอาจารย์ ท่านเข้าใจถ่องแท้แล้ว ท่านมาถ่ายทอด แต่คนรับไม่มีคุณภาพ จิตเราไม่มีคุณภาพที่จะรับธรรมะพอ เพราะอย่างนั้นต้องมาพัฒนาจิตด้วยศีล สมาธิ ปัญญา จิตถึงจะมีคุณภาพ เข้าใจธรรมะได้ ฉะนั้น ธรรมะจากการอ่าน การฟัง ใช้ไม่ได้ แล้วธรรมะจากการคิดก็ใช้ไม่ได้ อันนี้เหตุผลง่ายที่สุดเลย เพราะใจของเรามีกิเลส เวลาคิดธรรมะ มันจะคิดไปในทางมิจฉาทิฏฐิตลอด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 18 สิงหาคม 2562 ไฟล์ 620818A ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620818A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07