"สันตติเป็นตัวปิดบังอนิจจังไว้ อิริยาบถนั้นปิดบังตัวทุกข์ไว้ การที่เราไม่สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้ เรามองตัวเองเป็นกลุ่มเป็นก้อน ในร่างกายยาววาหนาคืบกว้างศอก มีสัญญามีใจครองอยู่ รูปนามขันธ์ ๕ มารวมกัน สัญญาก็เข้าไปหมายว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา ไม่เห็นความจริง ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ถ้าอยากให้ความจริงว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ก็ต้องแยกขันธ์ แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆ พอแยกออกไปได้เรียกว่าฆนะแตก ฆนะคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อน ถ้าเมื่อไรเรามองตัวเองเป็นกลุ่มเป็นก้อน รูปนามรวมกันอยู่ เราจะรู้สึกว่ามีตัวมีตน แต่ถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปได้ จะรู้เลย แต่ละธาตุแต่ละขันธ์ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไฟล์ 610217B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610217B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07