การที่เราจะเห็นภัยในวัฏฏะได้ เราต้องรู้ก่อนว่าวัฏฏะนี้มีโทษยังไง การที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้น นี้คือภัยที่น่ากลัวของวัฏฏะ ที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือ มันปิดบังไม่ให้เราเห็นความจริง มันปิดบังไม่เห็นความทุกข์ ... เราไม่เห็นว่าวัฏฏะนี่นำความทุกข์มาให้ยังไง พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนธรรมะที่ย้อนรอย ย้อนศรวัฏฏะเลย มันปิดบังความทุกข์ ท่านเปิดเผยให้เราดูความทุกข์ ท่านสอนให้เรารู้ทุกข์ ถ้าไม่รู้ทุกข์จะไม่มีวันเข้าใจธรรมะ เราก็จะหลงอยู่ในวัฏฏะไม่รู้จักจบจักสิ้น การรู้ทุกข์ ก็เรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐาน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 16 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630216 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630216.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07