"ตรงที่เราเห็นผู้รู้กับผู้หลงสลับกันไปเรื่อย ๆ ตรงนี้เราเจริญปัญญาแล้ว เราจะเห็นว่า จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยง จิตผู้หลงก็ไม่เที่ยง จิตผู้รู้ก็รักษาไว้ไม่ได้ จิตผู้หลงก็ห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได้ ตรงที่เห็นมันเกิดดับ ๆ อยู่ เรียกว่าเห็นมันไม่เที่ยง ตรงที่เห็นมันควบคุมบังคับไม่ได้ตามใจปรารถนา เรียกว่าอนัตตา ตรงที่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน" -- หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611216A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611216A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07