ภาวนาของเราไป อะไรๆ ก็สู้ปฏิบัติไม่ได้หรอก อยู่กับโลก ทำโน่นทำนี่ ก็ทำได้แค่มีความสุข ทำทาน ถือศีล ทำสมาธิ ก็ได้แค่ความสุข เจริญปัญญา คือมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจ จะได้ความหลุดพ้น หลุดพ้นด้วยปัญญา อาศัยศีล อาศัยสมาธิเกื้อกูล ให้การเจริญปัญญาสะดวก แต่ถ้าศีลเราไม่ดี ใจก็ฟุ้งซ่าน ใจฟุ้งซ่าน จะดูความจริงของกายของใจ ดูไม่ได้ เป็นลำดับไป เราก็พยายามฝึกตัวเอง ให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัว อย่าวอกแวก จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว ก็ดูกายมันทำงาน ดูใจมันทำงานไป จนปัญญามันเกิด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 15 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630215B ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630215B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07