"อิทธิบาท เป็นองค์ธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ เอาไปใช้ทางโลกก็ได้ ถ้าเรามีความสุขมีความพอใจในการทำงานอย่าง มันจะเกิดความเพียรในการทำงานนั้น เกิดความตั้งใจในการทำงานนั้น เกิดการค้นคว้าใคร่ครวญอยู่ในงานนั้น งานนั้นก็จะสำเร็จ ถ้าเรามีฉันทะในการดูจิต มันก็จะเกิดความเพียรในการดูจิต จะขยันดูโดยไม่ต้องมีใครบังคับ จิตใจก็จะมีสมาธิคอยดูไปเรื่อย เพราะไม่สนใจสิ่งอื่นแล้ว สนใจที่จะเรียนรู้จิตตนเอง คราวนี้มันจะใคร่ครวญ ค้นคว้าใคร่ครวญ รู้จิตได้ปราณีต ลึกซึ้งมากขึ้นๆ เป็น วิมังสา ถ้ามีสิ่งนี้ มรรคผลนิพพานไม่ไปไหนหรอก" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610114B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610114B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07