"เคยเห็นเขาทำความสะอาดสระไหม ดูดฝุ่นใต้สระก็มี ถ้าชิ้นใหญ่ก็ช้อนเอา นี่เหมือนทำวิปัสสนา คอยรู้เท่าทันกิเลส รู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงแต่งขึ้นมา ทั้งดีทั้งชั่วที่ปรุงขึ้นมา แล้วก็เห็นว่า ทุกอย่างที่เกิด มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ บังคับไม่ได้ เห็นทุกอย่างเกิดดับๆ ไปเรื่อย เห็นเลยจิตที่ว่าดีๆ กระทบอารมณ์ก็กระเทือน มีเหตุก็กระเทือนขึ้นมา กิเลสมีอยู่ มันก็ฟุ้งขึ้นมา คอยรู้คอยดูไป ทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ดูไปเรื่อย เหมือนเราช้อนตะกอนขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุด ถึงจุดที่อริยมรรคเกิด ก็คล้ายๆ ถึงจุดที่มันสะอาด สะอาดมี ๔ ระดับ ถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่เหลือตะกอนเลย" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610414A ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610414A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07