ชาวพุทธเรา เราจะไม่ได้ฝึกสมถกรรมฐาน แค่ให้จิตสงบ การฝึกกรรมฐานนั้น ฝึกไปเพื่อเตรียมความพร้อมให้จิต เพื่อจะเจริญปัญญา งานหลักของเรา คือการเจริญปัญญา งานหลักของเรา ไม่ใช่การทำความสงบ ต้องแยกให้ออก งานหลักจริง ๆ คือการเจริญปัญญา หรือการทำวิปัสสนากรรมฐาน อันนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะของพระพุทธศาสนา ไม่มีในคำสอนที่อื่น -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 13 มกราคม 2562 ไฟล์ 620113 ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620113.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07