"สิ่งที่หลอกลวงเราไม่ได้มีแค่วิปัสสนูปกิเลส บางทีเป็นอาการของสมถะ คือนิมิตต่างๆ ตัวหลอกลวงมีหลายอย่าง ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ถ้าเราทำสมถะอยู่ ตัวที่หลอกลวงเราคือพวกนิมิตทั้งหลาย ถ้าเราทำวิปัสสนาอยู่ ตัวที่หลอกลวงเราให้ผิดพลาดคือวิปัสสนูปกิเลส" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 601113A ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610113A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07