รู้ตัวอยู่เฉยๆ เป็นสมถะ พอรู้ตัวได้แล้ว ต้องเดินปัญญา จะดูกาย ก็ดูไป ดูกายก็แนะนำ 3 บรรพ อานาปานสติ อิริยาบถ สัมปชัญญะ 3 ตัว... หรือดูเวทนา แนะนำให้ดูเวทนาทางใจ จิตตานุปัสสนา แนะนำให้ดูกิเลสที่แรงที่สุดของเรา จับคู่กัน ราคะแรง ก็ใช้ราคะกับไม่มีราคะ โทสะแรง ก็ใช้โทสะกับไม่มีโทสะ ใจชอบเผลอ รู้ตัวเก่ง รู้ตัวแล้วก็เผลอ รู้แล้วก็เผลอ แนะนำให้ใช้จิตมีโมหะ กับจิตไม่มีโมหะ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 12 มกราคม 2563 ไฟล์ 630112A ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630112A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07