จุดสำคัญก็คือ พวกเราเรียนรู้ทาง ไม่ใช่เรียนรู้ปลายทาง ปลายทาง เรารู้แค่ว่า เราจะมุ่งไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์ เราจะต้องพ้นจากทุกข์สิ้นเชิง นี่คือปลายทาง วิธีการปฏิบัติ อันนี้พระพุทธเจ้าสอนเรา ก็คือ การพัฒนาจิตเรื่อย ๆ ไปจนกระทั่งถึงจุดที่สิ้นตัณหา ถ้าตราบใดที่ใจยังมีตัณหา ยังมีความอยาก ใจจะมีความดิ้นรน ปรุงแต่ง ใจยังมีความทุกข์อยู่ บางทีท่านพูดถึงนิพพานว่า เป็นสภาวะที่สิ้นตัณหา -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 12 มกราคม 2562 ไฟล์ 620112A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620112A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07