ให้จิตใจอยู่กับตัวเอง ลืมตัวเองภาวนาไม่ได้ พยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆ ไป หาเครื่องช่วยให้รู้สึกตัวเก่งๆ เครื่องช่วยก็คือมีอารมณ์กรรมฐาน ... คือให้มันมีบ้านให้จิตอยู่ มีวิหารธรรมเป็นบ้านให้จิตอาศัย เวลาจิตหนีไปจากบ้าน เราจะรู้ได้เร็ว หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 12 สิงหาคม 2562 ไฟล์ 620812 ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620812.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07