"คอยรู้ทันไป อย่ารักหน้าตัวเอง เรียนรู้ตัวเองไป ความไม่เอาไหนของเราเยอะนัก แต่ละคน เรียนรู้เข้าไป จนวันหนึ่ง จิตก็เจริญขึ้น จิตที่ฝึกดีแล้ว เกิดปัญญาแล้ว มีความสุข จิตที่มันทุกข์ เพราะมันโง่ จิตที่มีความสุขได้ เพราะมันฉลาดขึ้นมา จิตที่ยังทุกข์อยู่ ยังโง่อยู่" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610812B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610812B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07