นิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหา จะสิ้นตัณหาได้เพราะอะไร เพราะเห็นทุกข์ เพราะเห็นทุกข์ ก็เลยละตัณหา ทุกข์ให้รู้ สมุทัยให้ละ นิโรธทำให้แจ้ง นิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหา เราจะเห็นนิพพานได้ เราต้องละตัณหา เราจะละตัณหาได้ด้วยวิธีใด วิธีละตัณหาของพระพุทธเจ้า ละด้วยการรู้ทุกข์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 11 สิงหาคม 2562 ไฟล์ 620811A ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620811A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07