สักว่ารู้ว่าเห็นจะทำได้จริงๆ ต้องมีสังขารุเปกขาญาณ ต้องผ่านการเจริญปัญญาอย่างยิ่งมาแล้ว เห็นความจริงของกาย เห็นความจริงของใจ จนรู้เลย สุข ทุกข์ ดี ชั่วเสมอกัน พอเห็นตรงนี้แล้ว จิตจะเป็นกลาง พอจิตที่เป็นกลางด้วยปัญญาอย่างยิ่ง ตรงนี้คือประตูแห่งการบรรลุมรรคผล ตรงที่จิตเป็นกลางแล้ว -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 10 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630210 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630210.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07