เบื้องหลังคำพูดของเราก็กิเลส เบื้องหลังการกระทำของเราก็กิเลส ฉะนั้น คอยรู้จิตใจของตัวเองให้ถ่องแท้ ว่าอะไรบงการอยู่ ถ้าเรารู้ตรงนี้ได้ ดูจิตตรงนี้ได้ สัมมาสังกัปปะ ความคิดชอบจะเกิดขึ้น สัมมาวาจา คำพูดที่ถูกต้องจะเกิดขึ้น สัมมากัมมันตะ การกระทำที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้น และการเลี้ยงชีวิตก็จะถูกต้องด้วย สัมมาอาชีวะ แล้วการที่เราเพียรเรียนรู้จิตใจตนเองเรื่อยๆ ไป กิเลสที่มีอยู่ก็ถูกรู้ถูกดู ลดละไปเรื่อยๆ กุศลก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ นี่คือสัมมาวายามะ การที่เราคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเอง เห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับทำงานไปเรื่อยๆ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับ นั่นคือสัมมาสติ เป็นการทำสติปัฏฐาน พอเรารู้จิตใจของเราถูกต้องตรงความเป็นจริง สัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้น หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 10 สิงหาคม 2562 ไฟล์ 620810B ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620810B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07