"การดูจิต เป็นวิธีปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุดแล้ว เพราะจิตเป็นใหญ่ เป็นหัวหน้า เป็นประธานในธรรมมะทั้งปวง กุศลเกิดที่จิต อกุศลเกิดที่จิต มรรคผลเกิดที่จิต เพราะอย่างนั้น ตัดตรงเข้าที่จิต ก็จะรู้ทั้งกุศล ทั้งอกุศล รู้มาก ๆ เข้า จะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับ ทุกอย่างบังคับไม่ได้ สุดท้ายก็เกิดมรรค เกิดผลขึ้นมา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611110B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611110B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07