"จุดที่ยากที่สุดของการภาวนา คือ การฝึกจนกระทั่งเราได้จิตใจที่อยู่กับตัวเอง ถ้าฝึกได้จิตใจชนิดนี้แล้ว คือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องแล้ว จิตก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยๆ ไป ถึงวันหนึ่งมันก็รู้จริง พอรู้จริงรู้แจ้ง มันก็จะเข้าใจ แล้วมันจะวาง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610210B

Direct download: 610210B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07