"ถ้าเราภาวนาจนล้างอวิชชาไป มันจะไม่ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาอีก อันนั้นล่ะ ธรรมชาติรู้ที่เหลืออยู่ ไม่ใช่ธรรมชาติรู้ธรรมดา สะอาด บริสุทธิ์ ไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งได้ นี่หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตหนึ่ง หลวงปู่เทสก์เรียกว่าใจ ท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้ มีหลายชื่อ สมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกวิญญาณธาตุ หลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุ มีชื่อหลายชื่อ แต่สื่อถึงสิ่งเดียวกัน คือสภาวะจิตที่หลุดพ้นแล้ว" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610210A

Direct download: 610210A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07