เรียนรู้ความจริง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ทั้งหลาย อารมณ์ทั้งหลายที่คนโง่คนเขลาใฝ่หา แสวงหา ฆ่าฟันทำร้ายกันเพื่อแย่งอารมณ์ที่ดี เพื่อจะผลักไสอารมณ์ที่ไม่ดี แล้วตกเป็นทาสของอารมณ์ทั้งหลาย ถ้าเราภาวนาเราก็รู้ ของชั่วคราวเท่านั้นเอง ของชั่วขณะจิตหนึ่งเท่านั้นเอง สั้นนิดเดียว เดี๋ยวก็ไปแล้ว ถ้ารู้อย่างนี้ ความอยากมันจะไม่เกิด ตรงที่เราเห็นความจริงนั่นล่ะ เรียกว่าเรามีปัญญา มีวิชชาตัณหามันก็ไม่เกิด ถ้ามีอวิชชา ไม่รู้ความจริง ตัณหามันก็เกิด ฉะนั้นวิธีที่เราจะละตัณหา คือรู้ความจริงลงไป รู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 10 เมษายน 2565
Direct download: 650410.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07