"ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง จิตไหลไปแล้วรู้ๆ เราจะได้ตัวจิตผู้รู้ขึ้นมา จะได้สติ ได้ศีล ได้สมาธิ ได้ปัญญาไปเรื่อยๆ สะสมไป ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ ไม่อย่างนั้นจะหลงยาว ไปเลือกเอา แล้วก็ต้องใส่ใจ มนสิการ ใส่ใจ สนใจในเครื่องอยู่ของเราเนืองๆ ไม่ใช่วันละครั้ง หรือเดือนละครั้ง วันพระที่หนึ่ง รู้สึกที่หนึ่ง ไม่ได้กินหรอก ไปฝึกเอา สอนหลักก็สอนแล้ว นี่เป็น tactic เป็นอุบาย" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610701B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610701B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07