"บุญมีหลายระดับ บุญที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุด ลดละกิเลสได้ เจริญกุศลได้ บุญของสมาธิก็รองลงมา ทำยากกว่า ดีกว่าการถือศีล จิตใจที่ทรงฌานทรงอยู่ มันก็ไม่อยากไปทำความชั่วอะไร ไม่อยากเบียดเบียนใคร มันมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาขึ้นมา เป็นจิตของพรหม ถ้าทำทาน ถือศีล เป็นจิตของมนุษย์ จิตของเทวดา ถ้าทำสมาธิได้ เป็นจิตของพรหม ถ้าเจริญปัญญาไป สุดท้ายมันจะถึงโลกุตตระ พ้นจากโลก" — พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610103B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610301B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07