"วิปัสสนาง่าย กายเป็นยังไง รู้ว่าเป็นอย่างนั้น ใจเป็นยังไง รู้ว่าเป็นอย่างนั้น จะไปยากอะไร สมถะ ยากกว่า จิตไม่สงบ ทำให้สงบ จิตไม่ดี ทำให้ดี จิตไม่มีความสุข ทำให้มีความสุข ยากกว่ากันเยอะเลย" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 601010B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610101B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07